Kļūsti par biedru

AKKA/LAA ir autoru dibināta biedrība, un to pārvalda  autori.

Autori paši ir tiesīgi lemt par savu darbu izmantošanas nosacījumiem, biedrības Kultūras un izglītības fonda darbību un citiem ar organizāciju saistītiem jautājumiem. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru kopsapulce un padome.

 

Kopsapulce ir biedrības augstākā lēmējinstitūcija, kas uz trim gadiem ievēl biedrības padomi un padomes priekšsēdētāju jeb biedrības prezidentu, apstiprina statūtus un grozījumus tajos, nosaka biedrības stratēģiju un lemj par citiem būtiskākajiem jautājumiem.