Juridiskā nodaļa

Juridiskā nodaļa nodrošina tiesiskumu visos biedrības darba procesos un arī pašas AKKA/LAA tiesisko interešu aizsardzību.

Nodaļa ik dienu:

 

  • seko līdzi izmaiņām Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajos tiesību aktos, informējot par tām biedrības darbiniekus un sagatavojot grozījumus normatīvajos aktos,
  • seko biedrības AKKA/LAA izstrādāto dokumentu atbilstībai Latvijas likumiem, citu līgumslēdzēju pušu piedāvāto līgumu juridiskajai precizitātei un kvalitātei.

 

Biedrība savus standarta līgumus un licences var nodot apritē vienīgi pēc Juridiskās nodaļas akcepta. Viens no Juridiskās nodaļas ikdienas darbiem ir saistīts ar biedrības darbinieku un AKKA/LAA pārstāvēto autoru konsultēšanu jautājumos, kas saistīti ar normatīvo aktu piemērošanu un līgumu normu analīzi.

 

Juridiskā nodaļa arī piedalās tiesvedības nodrošināšanā: pārstāv AKKA/LAA intereses tiesā, sadarbojas ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem, sagatavo dokumentus un materiālus tiesvedības vajadzībām.