Par publiskā patapinājuma atlīdzības saņemšanu

Uz publiskā patapinājuma atlīdzību var pieteikties:

 

  • grāmatu teksta autori,
  • mākslinieciskā noformējuma un ilustrāciju autori,
  • tulkotāji,
  • sastādītāji,
  • literārās apdares autori,
  • iepriekš minēto autoru mantinieki.

 

Autoriem, kuri vēlas saņemt atlīdzību par savu darbu izsniegumu Latvijas bibliotēkās, ir jāaizpilda un jāiesniedz AKKA/LAA:

 

  • grāmatas pieteikums atlīdzības saņemšanai par publisko patapinājumu. Par katru grāmatu ir jāaizpilda atsevišķs pieteikums. Mākslinieciskā noformējuma apjomu norāda tikai grāmatas mākslinieks/-i. Ja grāmatai ir vairāki vienas kategorijas līdzautori, atlīdzība viņu starpā tiek sadalīta vienādās daļās. Ja līdzautoru ieguldījums grāmatas tapšanā nav vienāds, viņi var vienoties par atšķirīgiem atlīdzības sadalījuma procentiem, tos norādot pieteikuma veidlapā un apliecinot ar saviem parakstiem.

 

Autoru mantinieki pieteikumiem pievieno mantojuma apliecības kopiju.

 

Autoriem, kuri jau ir noslēguši līgumu ar AKKA/LAA, ir jāaizpilda tikai grāmatas pieteikums atlīdzības saņemšanai par publisko patapinājumu.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš atlīdzības saņemšanai par iepriekšējo gadu ir kārtējā gada 1.jūnijs.

Veidlapas parakstāmas ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un iesniedzamas AKKA/LAA, nosūtot tās uz elektroniskā pasta adresi info@akka-laa.lv,

vai

parakstāmas personīgi papīra formātā un nosūtāmas uz AKKA/LAA biroju pa pastu, adrese: A. Čaka iela 97, Rīga, LV-1011.

 

Publiskā patapinājuma atlīdzība par iepriekšējo gadu tiek sadalīta kārtējā gada decembrī. Atlīdzības sadale tiek veikta proporcionāli katras pieteiktās grāmatas izsniegumu skaitam. Lai to noteiktu, AKKA/LAA katru gadu organizē statistisku izpēti Latvijas bibliotēku izlases kopumā.