Ievads

Ja  vēlaties reproducēt vai publicēt aizsargātus autordarbus, vajadzīga atļauja.

Autortiesības ir spēkā autora dzīves laikā un 70 gadus pēc viņa nāves.

 

Darbu reproducēšana ir:

 

  • vienas vai vairāku autordarba kopiju izgatavošana;
  • autora darbu uzglabāšana elektroniskajos datu nesējos;
  • divdimensiju objekta trīsdimensiju kopijas vai trīsdimensiju objekta divdimensiju kopijas izgatavošana;
  • sinhronizācija (mūzikas savietošana ar kustīgu vai nekustīgu attēlu).

 

Savukārt darbu publicēšana ir autoru darbu ievietošana drukas materiālos – žurnālos, laikrakstos, uz pastkartēm u.c. 

 

Autortiesību likums nosaka: licence ir jāsaņem pirms darbu izmantošanas. Ir aizliegts izmantot darbus bez atļaujas.

 

Darbu reproducēšanas un publicēšanas nosacījumi un izmaksas ir mainīgas un atkarīgas no katra darba veida.