Ievads

Autora tiesības jeb autortiesības pieder autoram jau no brīža, kad darbs ir radīts, neatkarīgi no tā, vai darbs ir pabeigts, neatkarīgi no darba uzdevuma un vērtības, izpausmes formas un veida.  

Autoram ir tiesības tikt atzītam par sava darba autoru, un tikai autoram ir ekskluzīvas tiesības atļaut vai neatļaut izmantot savu darbu. 

 

Visu autora dzīves laiku tikai viņš pats drīkst realizēt savas personiskās tiesības, savukārt visas mantiskās tiesības vai to daļu var vai nu paturēt pats, vai arī deleģēt tās autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai.

 

Literāru darbu reģistrēt nav nepieciešams, izņemot gadījumus, kad tas tiek pieteikts publiskā patapinājuma atlīdzībai.

 

Pretenziju gadījumā AKKA/LAA biedrus, pārstāvētos autorus vai uz pārstāvības līguma pamata pārstāvētās KPO lūdzam iepazīties ar sūdzību izskatīšanas kārtību.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar AKKA/LAA e-pastā info@akka-laa.lv vai zvanīt Autoru daļai: 67506426 vai 26116669.