Autortiesību individuālais pārvaldījums

Autoram ir izņēmuma jeb ekskluzīvas tiesības, kas sākotnēji pieder tikai autoram.

Jebkurš autortiesību īpašnieks jeb autortiesību subjekts savas tiesības sākotnēji drīkst realizēt tikai pats, individuāli. Neviens cits – ne valsts, ne kāda cita institūcija – nedrīkst neko noteikt autora vietā, to garantē Bernes konvencija un Autortiesību likums.

 

Autors savas tiesības var īstenot, slēdzot autora līgumus vai izsniedzot licences par sava darba publicēšanu vai izziņošanu un darba izmantošanu jebkādā veidā, atsavinot savas mantiskās tiesības (personiskās tiesības autora dzīves laikā nav atsavināmas) un arī griežoties tiesā ar prasību par savu tiesību aizskārumu. 

 

Individuāli autors savas tiesības realizē arī tādos gadījumos, ja viņa pārstāvis ir, piemēram, advokāts vai juridiska firma, kas autora vārdā kārto visu atļauju jeb licenču izsniegšanu uz pilnvarojuma līguma pamata. Tad autora griba tiek gan izteikta pastarpināti, bet vēl aizvien katram autora darba lietojuma gadījumam individuāli – ar īpašu vienošanos par katras atļaujas un katra lietojuma cenu.

 

Taču mūsdienās reti kurš autors var iztikt tikai ar savu autortiesību individuālu pārvaldījumu. Parasti katra autora mantiskās tiesības tiek realizētas gan individuāli, gan kolektīvi, izvēloties piemērotāko pārvaldījuma formu atkarībā no autora darba veida un darba izmantojuma veida.