Darbu reģistrācija

Darbu reģistrācija nepieciešama, lai būtu precīzi zināmi autoru darbu nosaukumi un visi darba autori. 

Šāda informācija ir būtiska, lai varētu autoru darbu lietotāju atskaitēs identificēt norādītos darbus, to autorus un precīzi veikt iekasētās atlīdzības sadali.

 

Autori reģistrē tikai muzikālushoreogrāfiskus darbus un grāmatas, kas tiek pieteiktas publiskajam patapinājumam.

 

Citus literārus darbus un vizuālus darbus reģistrēt nav nepieciešams! 

 

 

Darbus var reģistrēt AKKA/LAA birojā vai elektronisko darbu reģistrācijas sistēmā.

 

 

Darba reģistrācija AKKA/LAA nevar kalpot kā autorības apliecinājums!