Publiskais patapinājums

Kopš 2006.gada autoriem ir iespēja saņemt atlīdzību par savu darbu izsniegumu bibliotēkās jeb publisko patapinājumu.

Publiskā patapinājuma atlīdzības aprēķināšanas, izmaksas un sadales kārtību nosaka 2007.gada 21.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.565 „Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu”.

 

Atlīdzība par publisko patapinājumu valsts, pašvaldību un atvasinātu publisku personu bibliotēkās tiek maksāta no valsts budžeta. Privātajām bibliotēkām publiskā patapinājuma atlīdzība  pašām jāmaksā AKKA/LAA.

 

Privātās bibliotēkas maksā publiskā patapinājuma atlīdzību 10% apjomā no summas, kas iepriekšējā gadā izmantota to krājumu papildināšanai. Informāciju par iepriekšējā gada krājumu papildināšanas izmaksām privātās bibliotēkas iesniedz AKKA/LAA katru gadu līdz 1.aprīlim. Uz šīs informācijas pamata AKKA/LAA sagatavo un nosūta izmantotājam publiskā patapinājuma atlīdzības rēķinu.

 

AKKA/LAA organizē statistisko izpēti par autoru darbu lietojumu bibliotēkās, sadala atlīdzību par darbu lietojumu un izmaksā to tiesību īpašniekiem.