Darbības mērķi

Biedrības mērķi ir definēti tās statūtos:

 

 • autoru apvienošana autoru tiesību kolektīvā pārvaldījuma realizēšanai saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīviem aktiem un starptautiskajām konvencijām un līgumiem, kuru dalībvalsts ir Latvija;
 • autortiesību aizsardzības sistēmas sakārtošana Latvijas Republikā;
 • kultūras daudzveidības veicināšana Latvijā, nodrošinot sabiedrībai ārvalstu autoru darbu likumīgas izmantošanas iespējas;
 • Latvijas autoru darbu un kultūras pieejamības veicināšana ārvalstīs;
 • Latvijas autortiesību subjektu tiesību kolektīvā pārvaldīšana Latvijas Republikā un ārvalstīs;
 • ārvalstu autortiesību subjektu tiesību kolektīvā pārvaldīšana Latvijas Republikā un ārvalstīs;
 • labvēlīgu apstākļu veicināšana autoru radošai darbībai, realizējot viņu autortiesības un aizstāvot viņu ekonomiskās intereses.

 

Lai īstenotu statūtos definētos mērķus, AKKA/LAA ikdienā veic šādus uzdevumus:

 

 • slēdz līgumus ar Latvijas autortiesību subjektiem, viņu mantiniekiem, citiem autoru mantisko tiesību pārņēmējiem, autortiesību subjektu apvienībām un citām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām par to tiesību kolektīvo pārvaldījumu Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs;
 • saskaņā ar kolektīvā pārvaldījuma līgumiem vai starporganizāciju pārstāvības līgumiem pārstāv šo autortiesību subjektu tiesības un likumīgās intereses visās valsts, tiesu un nevalstiskās institūcijās, komercsabiedrībās bez papildu pilnvarojuma un visos jautājumos, kas attiecas uz šāda veida darbību un izriet no noslēgtajiem līgumiem;
 • iestājas un darbojas Starptautiskajā autoru un komponistu biedrību konfederācijā (CISAC), sadarbojas ar citām starptautiskām autortiesību organizācijām;
 • organizē informācijas apkopošanu, statistisko pētījumu veikšanu par autoru darbu izmantošanu un autortiesību ievērošanu;
 • iesniedz Saeimai, valdībai, pašvaldībām, radošajām savienībām, citām valsts un nevalstiskām institūcijām ierosinājumus, piedalās darba grupās, kas izstrādā likumprojektus un lēmumprojektus jautājumos, kas skar autoru intereses;
 • izdod autortiesību jautājumiem veltītus periodiskus izdevumus, grāmatas, bukletus, plakātus, CD, multimediju u.c. veida izdevumus;
 • dibina prēmijas, stipendijas un speciālos fondus autortiesību subjektu interesēs un autoru radošās darbības, izglītības, kultūras un zinātnes atbalstam;
 • sniedz konsultācijas un izziņas Saeimai, valsts, pašvaldību un nevalstiskām institūcijām jautājumos, kas skar autortiesības;
 • papilddarbības veidā veic saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, veic arī  citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus;
 • iegūst savā īpašumā kustamu un nekustamu mantu, vērtspapīrus, ar saviem naudas līdzekļiem piedalās dažādos pasākumos un aktivitātēs, iegādājas daļas komercsabiedrībās biedrības mērķu, darbības funkciju un pienākumu realizēšanai;
 • saņem ziedojumus un citus materiālus ieguldījumus un palīdzību statūtos noteikto biedrības mērķu, darbības funkciju un pienākumu realizēšanai;
 • izstrādā un apstiprina autoratlīdzības minimālās normas (tarifus); iekasēšanas, sadales un izmaksas noteikumus;
 • izsniedz autoru darbu izmantotājiem licences par to tiesību izmantošanu, kuru pārvaldījumu veic biedrība;
 • iekasē licencēs paredzēto un autoratlīdzības minimālajām normām (tarifiem) atbilstošu autoratlīdzību;
 • iekasē atlīdzību par mākslas darbu tālākpārdošanu, par autoru darbu reproducēšanu personiskām vajadzībām, par autoru darbu izmantošanu retranslēšanai pa vadiem un kabeļiem un citiem autoru darbu izmantošanas veidiem, kuru pārvaldījums saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāveic kolektīvi, t.i., autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām;
 • sadala iekasēto autoratlīdzību un izmaksā to autortiesību subjektiem, tāpat  iekasē, sadala un izmaksā cita veida atlīdzību citiem tiesību subjektiem;
 • biedrības mērķu sasniegšanas nolūkā rīko un piedalās citu organizāciju rīkotās izstādēs, semināros, konferencēs, simpozijos Latvijā un ārvalstīs, Starptautiskās autoru un komponistu biedrību konfederācijas (CISAC) tehniskajās komisijās, komitejās un kongresos u.tml.;
 • veic citas darbības, kas paredzētas ar autortiesību un citu tiesību subjektiem noslēgtajos līgumos;
 • risina citus ar biedrības mērķiem saistītus jautājumus.