Kas ir autora tiesības

Autortiesības ir izņēmuma tiesību veids, kuru subjekts ir literāro un mākslas darbu autors, objekts  autora darbs.

Tās tiek attiecinātas uz jebkuriem darba izmantojuma aspektiem un veidiem. Autortiesības ir cilvēktiesības un īpašumtiesības.

 

Autortiesības pieder autortiesību īpašniekiem, attiecas uz autoru darbiem un tiek īstenotas šo darbu izmantojumā. Autortiesību īpašnieks ir noteicējs par saviem darbiem un to izmantošanas nosacījumiem. 

 

Saskaņā ar Autortiesību likumu autortiesību objekti jeb aizsargājamie darbi neatkarīgi no izpausmes formas un veida ir šādi darbi:

 

 • literārie (grāmatas, brošūras, runas, lekcijas, aicinājumi, ziņojumi, sprediķi un citi līdzīga veida darbi, arī datorprogrammas);
 • dramatiskie un muzikāli dramatiskie darbi, scenāriji, audiovizuālu darbu literārie projekti;
 • horeogrāfiskie darbi un pantomīmas;
 • muzikālie darbi ar tekstu vai bez teksta;
 • audiovizuālie darbi;
 • zīmējumi, glezniecības, tēlniecības, grafikas darbi un citi mākslas darbi;
 • lietišķās mākslas darbi, dekorācijas un scenogrāfijas darbi;
 • dizaina darbi;
 • fotogrāfiskie darbi un darbi, kas izpildīti fotogrāfijai līdzīgā veidā;
 • celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti un celtņu un būvju risinājumi, citi arhitektūras darinājumi, pilsētbūvniecības darbi un dārzu un parku projekti un risinājumi, arī pilnībā vai daļēji uzceltas būves un realizētie pilsētbūvniecības vai ainavu objekti;
 • ģeogrāfiskās kartes, plāni, skices, plastikas darbi, kas attiecas uz ģeogrāfiju, topogrāfiju un citām zinātnēm;
 • citi autoru darbi.

 

 

Autortiesību objekti, neaizskarot oriģināldarbu autoru tiesības, var būt arī no oriģināldarbiem atvasināti darbi:

 

 • tulkojumi un apdares, pārstrādāti darbi, anotācijas, referāti, kopsavilkumi, apskati, muzikāli aranžējumi, ekranizācijas, dramatizējumi un tml.;
 • darbu krājumi (enciklopēdijas, antoloģijas, atlanti un tamlīdzīgi darbu krājumi), arī datubāzes un citi salikti darbi, kas materiālu atlases vai izkārtojuma ziņā ir jaunrades rezultāts.