Ko lemj kopsapulce

25.augustā atkārtoti sanāca AKKA/LAA biedru kopsapulce, kas 11.augustā nebija lemtspējīga kvoruma trūkuma dēļ. Šoreiz tā bija lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita un lēmumus pieņēma ar klātesošo balsu vairākumu.

Sapulce apstiprināja biedrības ikgadējo atklātības ziņojumu un uzklausīja gan prezidenta Kārļa Kazāka ziņojumu par padomes darbu 2021.gadā, gan izpilddirektores Ineses Paklones un padomes locekļu atklātības ziņojumus.

 

Kopsapulce arī  pieņēma grozījumus Vispārīgajos noteikumos par tiesību pārvaldības ieņēmumu sadali: turpmāk attiecībā uz visiem darbu veidiem tiek piemērots princips, ka gadījumos, kad nav iesniegtas atskaites vai sadalāmā atlīdzība ir pārāk maza un tās sadale prasa nesamērīgi lielas izmaksas, AKKA/LAA var izmantot izlases vai analogo metodi.

 

Mūžībā aizgājušā Mārtiņa Brauna vietā AKKA/LAA padomē ievēlēts Kaspars Zemītis ar pilnvaru termiņu līdz 2023.gada kopsapulcei, kad biedri pārvēlēs visu padomes sastāvu.

 

Foto: Aleksandrs Āboliņš

Fotogalerija: Guna Oškalna

Visi jaunumi