Ievads

Autora tiesības jeb autortiesības pieder autoram jau no brīža, kad darbs ir radīts, neatkarīgi no tā, vai darbs ir pabeigts, neatkarīgi no darba uzdevuma un vērtības, izpausmes formas vai veida.  

Autoram ir tiesības tikt atzītam par sava darba autoru, un tikai autoram ir ekskluzīvas tiesības atļaut vai neatļaut izmantot savu darbu. 

 

Visu dzīves laiku tikai autors pats drīkst realizēt savas personiskās tiesības, savukārt visas mantiskās tiesības vai to daļu autors var vai nu īstenot pats, vai arī deleģēt tās autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai.