Mēs izmantojam sīkdatnes, lai vietnes lietojumu darītu ērtāku un drošāku. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "sapratu", jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Vairāk informācijas šeit: sīkdatņu izmantošanas politika vietnē akka-laa.lv.

Sapratu

AKKA/LAA personas datu apstrādes politika

Aktuālā versija  01/2, 20.03.2019.
 

AKKA/LAA personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (personas datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, pamatu, laika posmu, cik ilgi tiks veikta datu apstrāde, un drošības pasākumiem datu aizsardzībai.

AKKA/LAA personas datu apstrādes politikas piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

AKKA/LAA personas datu apstrādes politiku piemēro personu datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz šādām fizisko personu grupām:

AKKA/LAA uz līguma vai likuma pamata pārstāvētajiem autortiesību subjektiem, to pilnvarotajiem pārstāvjiem un visu iepriekšminēto personu darbiniekiem, ja attiecīgais autortiesību subjekts ir juridiskā persona (piemēram: AKKA/LAA biedriem, AKKA/LAA pārstāvētajiem autoriem, AKKA/LAA pārstāvētajiem autora mantisko tiesību mantiniekiem, citiem AKKA/LAA uz līguma pamata pārstāvētajiem autortiesību subjektiem, AKKA/LAA uz likuma pamata pārstāvētajiem autortiesību subjektiem);

AKKA/LAA licenciātiem un fiziskajām personām, kuras ir AKKA/LAA licences vai licences līgumus noslēgušo juridisko personu pilnvarnieki, darbinieki, kontaktpersonas u.c.;

AKKA/LAA sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem un fiziskajām personām, kuras ir AKKA/LAA sadarbības partneru juridisko personu pilnvarnieki, darbinieki, kontaktpersonas u.c.;

AKKA/LAA organizēto pasākumu, balvu pasniegšanu, stipendiju konkursu, semināru un citu pasākumu (piem. Autortiesību bezgalības balva, Autora balva, Autoru Akadēmija, Autora stipendija un citas ar AKKA/LAA Kultūras un izglītības fondu saistītās aktivitātes) apmeklētājiem;

AKKA/LAA biroja telpu un AKKA/LAA biroja ēkas iekšpagalma apmeklētājiem, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

AKKA/LAA tiešsaistes vietnes www.akka-laa.lv apmeklētājiem un AKKA/LAA tiešsaistes elektronisko datu sistēmas lietotājiem.

Visas iepriekšminētās fizisko personu kategorijas un attiecīgajās kategorijās ietilpstošo juridisko personu darbinieki AKKA/LAA personas datu apstrādes politikas ietvaros tiek saukti par AKKA/LAA Klientiem, un uz tiem tiek attiecināta ar šo dokumentu noteiktā personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība.

AKKA/LAA personas datu apstrādes politika attiecas uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (mutiski, papīra formā vai elektroniski) personas dati tiek iesniegti AKKA/LAA, un neatkarīgi no tā, kādā veidā (mutiski, papīra formā vai elektroniski), attiecīgo datu apstrāde tiek veikta AKKA/LAA.

AKKA/LAA personas datu apstrādes politika attiecas gan uz personas datiem, kurus AKKA/LAA ir sniegusi pati fiziskā persona, gan personas datiem, kurus AKKA/LAA saņēmusi no trešajām personām.

AKKA/LAA ievēro normatīvos aktus, kas attiecas uz fizisko personu datu apstrādi, tai skaitā Fizisko personu datu apstrādes likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula), citus ārējos tiesību aktus datu apstrādes jomā, kā arī AKKA/LAA iekšējos normatīvos dokumentus, kuri ir saistoši AKKA/LAA darbiniekiem.

 

Personas datu apstrādes pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” (turpmāk – AKKA/LAA) reģ. Nr.40008043690, adrese – A.Čaka iela 97, Rīga, LV-1011, Latvija.

Ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir iespējams vērsties AKKA/LAA Lietvedības nodaļā: info@akka-laa.lv vai AKKA/LAA juridiskajā adresē. Minētā kontaktinformācija izmantojama, vēršoties AKKA/LAA ar jautājumiem par savu personas datu apstrādi un īstenojot savas tiesības saskaņā ar šīs politikas 13.pantu un atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai.

 

Personas datu apstrādes mērķi

AKKA/LAA veic personas datu apstrādi sekojošiem mērķiem:

 

Lai nodrošinātu mantisko autortiesību kolektīvā pārvaldījumu, tai skaitā:

autortiesību subjektu identificēšanai, to reģistra un biedru reģistra uzturēšanai;

līgumu par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu sagatavošanai un noslēgšanai;

līguma par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu izpildei;

autoru darbu reģistra uzturēšanai;

autoru darbu izmantošanas licenču izsniegšanai;

autortiesību subjektu sūdzību un pretenziju apstrādei un izskatīšanai;

autoratlīdzības iekasēšanai, sadalei, izmaksai;

lai vērstos pret autortiesību pārkāpējiem gadījumos, kad autoru darbi tiek izmantoti bez licences;

saziņai ar autortiesību subjektu;

lai nodrošinātu autortiesību subjektam iespēju izsniegt licences par personiskajām tiesībām un tām tiesībām, kuras viņš nav uzticējis kolektīvajam pārvaldījumam, kā arī licences darbu nekomerciālai izmantošanai;

autoratlīdzības saņemšanas nodrošināšanai no ārvalstīm;

nenoskaidroto autortiesību subjektu meklēšanai;

 

lai slēgtu un izpildītu licences līgumus par autoru darbu izmantošanu, tai skaitā:

licenciātu identificēšanai;

licences līgumu sagatavošanai un noslēgšanai;

licenciātu apkalpošanai;

saziņai ar licences līguma otru pusi un licences līguma izpildes nodrošināšanai;

parādu atgūšanai un piedziņai;

sūdzību un pretenziju izskatīšanai un apstrādei;

licences  vai licences līguma ietvaros izmantoto autoru darbu un katra konkrētā darba autoru uzskaitei;

 

lai nodrošinātu atsevišķus AKKA/LAA palīgprocesus un ar tiem saistīto līgumu noslēgšanu un izpildi ar AKKA/LAA sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, tulkojumu veikšanai, tiešsaistes vietnes uzturēšanai u.tml.);

lai informētu sabiedrību par Autortiesību bezgalības balvām, Autora balvām, Autoru Akadēmijām, Autora stipendijām, sabiedrības informēšanai par autortiesībām un to aizsardzību un citām ar AKKA/LAA Kultūras un izglītības fondu saistītām aktivitātēm;

lai veiktu sabiedriskā viedokļa pētījumus, licenciātu un autortiesību subjektu aptaujas;

lai sniegtu informāciju valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā (piemēram, Kultūras ministrijai kā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas uzraugošajai institūcijai, Valsts ieņēmumu dienestam saistībā ar autortiesību subjektiem aprēķināto autoratlīdzību un nodokļiem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem par autortiesību subjektiem piekrītošajām autoratlīdzības izmaksām, tiesībsargājošām iestādēm u.tml.).

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

AKKA/LAA veic personas datu apstrādi, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

līguma noslēgšanai un izpildeilai noslēgtu līgumu (ar autortiesību subjektu, licenciātu vai pakalpojuma sniedzēju) un nodrošinātu tā izpildi:

lai īstenotu autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu;

lai pārbaudītu identitāti pirms līguma noslēgšanas;

lai nodrošinātu licences līgumu izpildi;

lai nodrošinātu autortiesību kolektīvā pārvaldījuma līgumu izpildi;

lai pārvaldītu veiktos un kavētos maksājumus;

lai nosūtītu ziņojumus par līguma izpildes gaitu un būtiskiem notikumiem;

 

normatīvo aktu izpildeilai izpildītu ar normatīvo aktu AKKA/LAA uzliktu pienākumu:

lai īstenotu biedru uzskaiti;

lai īstenotu autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu;

lai īstenotu autortiesību subjektu un viņu darbu uzskaiti;

lai īstenotu autortiesību subjektu kontaktinformācijas uzskaiti;

lai īstenotu autortiesību subjektiem aprēķinātās, izmaksātās autoratlīdzības un attiecīgo nodokļu uzskaiti;

lai pārvaldītu AKKA/LAA Klientu profilus AKKA/LAA tiešsaistes vietnē, nodrošinot autortiesību subjektiem elektroniskās saziņas iespēju;

 

saskaņā ar datu subjekta piekrišanu:

lai informētu AKKA/LAA klientus par AKKA/LAA darbību un autortiesībām;

lai informētu sabiedrību par AKKA/LAA darbību un autortiesībām;

lai sniegtu interesentiem informāciju par autortiesību subjekta kontaktinformāciju gadījumos, kad attiecīgo tiesību licencēšana nav uzticēta AKKA/LAA;

 

likumīgo (leģitīmo) interešu aizsardzībailai realizētu AKKA/LAA vai trešās personas likumīgās intereses, kas izriet no AKKA/LAA un autortiesību subjekta, licenciāta vai citas personas starpā pastāvošajām tiesiskajām attiecībām (saistībām, kuras radušās uz likuma vai līguma pamata):

lai nodrošinātu iespēju vērsties valsts pārvaldes un tiesībaizsardzības iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai;

lai nodrošinātu efektīvu AKKA/LAA pārvaldību un efektīvu autortiesību kolektīvā pārvaldījuma īstenošanu;

lai pārvaldītu veiktos un kavētos maksājumus;

lai vērstos tiesā AKKA/LAA pārstāvēto autortiesību subjektu aizsardzības nodrošināšanai;

lai saglabātu informāciju par AKKA/LAA klientu sūdzībām, to novēršanas gaitu un risinājumiem.

 

Personas datu apstrāde

AKKA/LAA apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju piedāvātos risinājumus, ņemot vērā pastāvošos riskus un AKKA/LAA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

AKKA/LAA neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu un neveic fizisko personu profilēšanu atkarībā no AKKA/LAA rīcībā esošajiem un AKKA/LAA pieejamajiem personas datiem.

Lai nodrošinātu līgumu par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu īstenošanu un nodrošinātu AKKA/LAA pārstāvētajiem autortiesību subjektiem pienākošās autoratlīdzības operatīvu iekasēšanu, sadali un izmaksu, jo īpaši – autortiesību subjektiem pienākošās atlīdzības saņemšanu no ārvalstīm, AKKA/LAA Klientu – autortiesību subjektu – personas dati tiek nodoti trešajām personām – citu valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kuras AKKA/LAA vārdā īsteno autortiesību subjektu tiesību aizsardzību attiecīgajās valstīs.

AKKA/LAA noslēgto licences līgumu saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai AKKA/LAA var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas darbības, kas saistītas ar līguma izpildi, piemēram, rēķinu izsūtīšanu licenciātiem, no līguma izrietošo un likumā noteikto paziņojumu piegādi autortiesību subjektiem u.tml. Ja, izpildot šos uzdevumus, AKKA/LAA sadarbības partneri apstrādā AKKA/LAA rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie AKKA/LAA sadarbības partneri ir uzskatāmi par AKKA/LAA datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem), un AKKA/LAA ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kādā tas nepieciešams katras konkrētās darbības veikšanai.

AKKA/LAA sadarbības partneri Latvijas Republikā nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar AKKA/LAA prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un neizmantos personas datus citos nolūkos kā tikai ar AKKA/LAA un tās Klienta noslēgtā līguma saistību izpildei atbilstoši AKKA/LAA norādēm.

 

Personas datu aizsardzība

AKKA/LAA rūpīgi aizsargā tās rīcībā esošos personas datus un, ņemot vērā pastāvošos drošības riskus, piemēro saprātīgi iespējamos organizatoriskos un tehniskos risinājumus, lai novērstu nesankcionētu personas datu izpaušanu un ielaušanos AKKA/LAA tiešsaistes elektronisko datu sistēmā.

Organizatorisko pasākumu ietvaros AKKA/LAA piemēro iekšējās procedūras un tehniskos risinājumus, lai nodrošinātu dažādu kategoriju datu pieejamību tikai tiem AKKA/LAA darbiniekiem, kuriem attiecīgo kategoriju dati nepieciešami tiešo darba pienākumu veikšanai.

Attiecībā uz AKKA/LAA tiešsaistes elektronisko datu sistēmu un tās ietvaros īstenoto datu nosūtīšanu starp AKKA/LAA un šīs sistēmas lietotājiem AKKA/LAA izmanto tādus tehniskos risinājumus kā ugunsmūris un datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana).

 

Personas datu izpaušana

AKKA/LAA neizpauž trešajām personām savā rīcībā esošos personas datus, izņemot:

ja attiecīgajai trešajai personai jānodod personas dati noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu darbību vai no likuma izrietošu pienākumu, kura izpilde nepieciešama līguma izpildei (piemēram, ietvertu licences līgumā datus par licencējamajiem darbiem, īstenotu autoratlīdzības iekasēšanu no trešajām personām, veiktu autoratlīdzības izmaksu bankas norēķinu ietvaros un ar likumu noteikto nodokļu maksājumu nomaksu);

ja attiecīgajai trešajai personai jānodod personas dati noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu īstenotu autora mantisko tiesību pārvaldījumu ārvalstīs (piemēram, ārvalstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kurām attiecīgie dati nepieciešami autora mantisko tiesību realizēšanai ārvalstīs, kā arī Starptautiskajai autoru un komponistu sabiedrību konfederācijai (Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (CISAC)). Izsmeļošs šo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju saraksts pieejams AKKA/LAA tīmekļa vietnē sadaļā “Par mums”.

saskaņā ar autortiesību subjekta vai viņa pārstāvja skaidri izteiktu piekrišanu un tādā apjomā, kādā attiecīgā piekrišana dota un tādam mērķim, kādam attiecīgā piekrišana dota;

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos AKKA/LAA likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura aizskārusi AKKA/LAA likumīgās (leģitīmās) intereses;

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – valsts pārvaldes iestādēm vai amatpersonām pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, AKKA/LAA Klientu – autortiesību subjektu – personas dati tiek nodoti trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esošām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām vai licenciātiem, lai, īstenojot autortiesību kolektīvo pārvaldījumu, nodrošinātu autortiesību subjektiem pienākošās autoratlīdzības saņemšanu no attiecīgajām valstīm. Trešo valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām tiek nodoti sekojošu personas datu kategoriju dati:

informācija par autortiesību subjektu (vārds, uzvārds, dzimšanas datums);

informācija par to, ka autortiesību subjektu pārstāv AKKA/LAA, un laiks (no/līdz), kuru aptver pārstāvniecības līgums;

autortiesību subjekta pseidonīms;

informācija par autortiesību subjekta darbiem (darbu nosaukumi) un autortiesību subjekta lomu tajos (komponists, teksta autors, aranžētājs utt.).

Šādos gadījumos personas datu nodošana notiek pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 49.panta 1.daļas b) c) un e) ietvertajām atkāpēm. Tai pat laikā AKKA/LAA pieliek maksimālas pūles, lai nodrošinātu, ka līgumos ar attiecīgajām trešajām personām tiek ietvertas normatīvajos aktos noteiktās procedūras, lai nodrošinātu personas datu apstrādes un aizsardzības līmeni, kas līdzvērtīgs Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajam (Izsmeļošs šo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju saraksts pieejams AKKA/LAA tīmekļa vietnē sadaļā “Par mums”).

 

Personas datu glabāšanas ilgums un dzēšana

AKKA/LAA glabā un apstrādā personas datus tik ilgi, kamēr:

ir spēkā līgums, kura ietvaros notikusi attiecīgo datu iegūšana;

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā AKKA/LAA vai otra tiesisko attiecību puse var realizēt savas likumīgās intereses (piemēram, celt pretenzijas vai celt prasību tiesā par prasījumiem, kas izriet no pušu tiesiskās attiecības, neatkarīgi no tā, vai šī attiecība ir bijusi līgumiska vai ārpuslīgumiska);

AKKA/LAA pastāv ar normatīvu aktu uzlikts pienākums datus glabāt;

attiecīgo personas datu apstrāde ir pamatota un nepieciešama AKKA/LAA vai trešo personu leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, mantisko autortiesību kolektīvā pārvaldījuma nodrošināšanai citu autortiesību subjektu interesēs, īpaši gadījumos, kad AKKA/LAA ir noslēgts līgums ar vienu no vairākiem viena darba autoriem);

pastāv piekrišana attiecīgo personas datu apstrādei, ja visi iepriekšminētie termiņi ir notecējuši.

Izbeidzoties visiem iepriekšminētajiem personas datu glabāšanas pamatiem, AKKA/LAA rīcībā esošie personas dati tiek dzēsti. Atsevišķos gadījumos attiecībā uz atsevišķām datu grupām AKKA/LAA atbilstoši iekšējiem normatīvajiem dokumentiem (piem. Lietu nomenklatūra) īsteno ātrāku datu dzēšanu, īstenojot AKKA/LAA rīcībā esošo datu minimizēšanu.

Personas dati tāpat tiek dzēsti vai laboti, ja tiek konstatēts, ka tie nav atbilstoši objektīvajai situācijai un ir novecojuši (piemēram, tiek konstatēts, ka ir mainījies personas uzvārds, adrese u.tml., mainījusies AKKA/LAA licenciāta kontaktpersona u.tml.).

 

Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Personas datu apstrādi, kuras pamats ir piekrišana, AKKA/LAA veic tikai attiecībā pret vienu AKKA/LAA Klientu grupu – autortiesību subjektiem, to pārstāvjiem un autortiesību subjektu darbiniekiem, ja autortiesību subjekts ir juridiska persona.

Personas datu apstrāde, kuras pamats ir piekrišana, tiek veikta attiecībā uz šādām personas datu grupām:

autortiesību subjekta (tā pārstāvja) tālrunis;

autortiesību subjekta (tā pārstāvja) e-pasts;

autortiesību subjekta (tā pārstāvja) faktiskā dzīvesvietas adrese.

Autortiesību subjekts (tā pārstāvis vai darbinieks) ar savu tieši izteiktu piekrišanu var paziņot AKKA/LAA, kuras no iepriekšminētajām datu kategorijām AKKA/LAA ir tiesīga izpaust trešajām personām, ja tās vēlas sazināties ar autortiesību subjektu autora personisko tiesību jautājumos un lai saņemtu licences par to tiesību izmantošanu, kuru pārvaldīšana nav uzticēta AKKA/LAA.

Autortiesību subjektam (tā pārstāvim vai darbiniekam) ir iespēja sniegt piekrišanu brīdī, kad tiek slēgts līgums ar AKKA/LAA par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu, kā arī līguma darbības laikā.

Autortiesību subjektam (tā pārstāvim vai darbiniekam) iepriekš doto piekrišanu ir tiesības atsaukt jebkurā brīdī, un šāds atsaukums nekādi neietekmē citas AKKA/LAA un attiecīgā autortiesību subjekta tiesiskās attiecības.

Piekrišanas atsaukums neietekmē tādu personas datu apstrādi, kas notikusi laikā, kad attiecīgā piekrišana bija spēkā.

Piekrišanas atsaukums neietekmē tādu personas datu apstrādi, kas tiek veikta uz cita tiesiskā pamata.

 

Saziņa ar AKKA/LAA Klientiem saistībā ar līguma izpildi

AKKA/LAA veic saziņu ar AKKA/LAA Klientiem un to darbiniekiem, izmantojot to norādīto kontaktinformāciju (tālruni, e-pastu, faktisko adresi, deklarēto adresi, juridisko adresi) un publiski pieejamo kontaktinformāciju, ja paša AKKA/LAA Klienta norādītā informācija ir novecojusi.

Saziņa ar AKKA/LAA Klientiem tiek veikta, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi (piemēram, sniegtu autortiesību subjektiem informāciju par izmaksāto autoratlīdzību, sniegtu licenciātiem informāciju par rēķiniem, nosūtītu atgādinājumus par saistību izpildes kavējumu, licences termiņa beigām u.tml.)

 

Saziņa ar AKKA/LAA Klientiem informatīvu paziņojumu sniegšanai un aptauju veikšanai

AKKA/LAA veic ar līgumsaistībām nesaistītu informatīvu paziņojumu izsūtīšanu tikai attiecībā pret vienu AKKA/LAA Klientu grupu – autortiesību subjektiem, to pārstāvjiem un autortiesību subjektu darbiniekiem, ja autortiesību subjekts ir juridiska persona. Attiecīgā saziņa tiek veikta tikai ar attiecīgās personas piekrišanu.

Šāda veida saziņa satur informatīvu paziņojumu un aptauju izsūtīšanu, kas saistīta ar autortiesību subjektu informēšanu par AKKA/LAA darbību autortiesību kolektīvā pārvaldījuma jomā, informējot par Autortiesību bezgalības balvu, Autora balvu, Autoru Akadēmiju, Autora stipendiju, sabiedrības informēšanai par autortiesībām, to aizsardzību, citu ar AKKA/LAA Kultūras un izglītības fondu saistīto aktivitāšu, kā arī aptauju veikšanai. Šāda veida saziņa nesatur paziņojumus par trešo pušu pakalpojumiem vai komerciāliem piedāvājumiem.

Autortiesību subjektam (tā pārstāvim vai darbiniekam) ir iespēja sniegt piekrišanu informatīvo paziņojumu saņemšanai brīdī, kad tiek slēgts līgums ar AKKA/LAA par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu un līguma darbības laikā.

Autortiesību subjektam (tā pārstāvim vai darbiniekam) iepriekš doto piekrišanu ir tiesības atsaukt jebkurā brīdī, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pastu info@akka-laa.lv, zvanot uz AKKA/LAA pa tālruni 67506131, klātienē AKKA/LAA birojā un izmantojot attiecīgajā paziņojumā/aptaujā ietverto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas. Šāds atsaukums nekādi neietekmē citas AKKA/LAA un attiecīgā autortiesību subjekta tiesiskās attiecības.

Informatīvo paziņojumu sūtīšana tiek pārtraukta divu darba dienu laikā no attiecīgā autortiesību subjekta paziņojuma saņemšanas brīža.

 

Piekļuve personas datiem un citas tiesības

AKKA/LAA Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa personas datu apstrādi. AKKA/LAA Klientam ir tiesības pieprasīt AKKA/LAA piekļuvi saviem personas datiem, to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi, tai skaitā iebilst pret tādu personas datu apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz AKKA/LAA vai trešo personu likumīgajām interesēm. AKKA/LAA Klientiem ir tiesības uz datu pārnesi tiktāl, ciktāl tas neskar AKKA/LAA intelektuālā īpašuma tiesības, jo īpaši autortiesības ar ko aizsargāta programmatūra un AKKA/LAA izveidotās autortiesību subjektu un viņu darbu datubāzes. Tomēr AKKA/LAA Klientam jārēķinās, ka šīs tiesības īstenojamas tiktāl, ciktāl AKKA/LAA veiktā personas datu apstrāde neizriet no pienākumiem, kas veicami, pildot spēkā esošos normatīvajos aktos uzliktos pienākumus.

AKKA/LAA Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

klātienē AKKA/LAA birojā, A.Čaka ielā 97, Rīgā, katru darba dienu no 10:00 līdz 17:00;

ar elektroniskā pasta starpniecību (info@akka-laa.lv), parakstot pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot pieprasījumu, AKKA/LAA pārliecinās par iesniedzēja identitāti un, izvērtējot pieprasījumu, izpilda to atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nosūta iesniedzējam atbildi.

AKKA/LAA nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veic pamatotu AKKA/LAA Klientu pieprasījumu izpildi normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Ja tomēr tas neizdodas vai arī AKKA/LAA uzskata, ka iesniegtais pieprasījums nav pamatots, AKKA/LAA Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

 

Sīkdatņu izmantošana AKKA/LAA tīmekļa vietnē www.akka-laa.lv

Sīkdatņu izmantošana tīmekļa vietnē www.akka-laa.lv aprakstīta atsevišķā dokumentā un pieejama šeit. 

 

Noslēguma noteikumi

AKKA/LAA ir tiesības veikt papildinājumus un grozījumus “Personas datu apstrādes politikā”. Pēdējās “Personas datu apstrādes politikas” izmaiņas veiktas datumā, kurš norādīts pie aktuālās versijas numura dokumenta sākumā. Iepriekšējās “Personas datu apstrādes politikas” versijas pēc motivēta pieprasījuma saņemamas AKKA/LAA Lietvedības nodaļā.