Padome

Biedrības padome pārstāv biedru intereses kopsapulču starplaikā, sanāk uz sapulcēm ne retāk kā sešas reizes gadā un biedru vārdā lemj par svarīgākajiem jautājumiem.

Padomes uzdevums ir:

 

  • īstenot biedrības stratēģiju,
  • apstiprināt gada budžetu,
  • apstiprināt visas biedrības darbībai nepieciešamās radošās un finanšu programmas un to līdzekļu izlietojumu,
  • izstrādāt un apstiprināt autoratlīdzības minimālās normas (tarifus) un to iekasēšanas, sadales un izmaksas noteikumus.

 

Padome arī lemj par jaunu biedru uzņemšanu un izslēgšanu un risina citus būtiskus jautājumus, kuru izlemšana neietilpst kopsapulces, prezidenta vai izpilddirektora izņēmuma kompetencē.

 

Padomes sastāvs

 

Prezidents: 

 

Valdis Muktupāvels

 

Padomes locekļi:

 

Mārtiņš Brauns

Lauris Gundars

Jānis Holšteins–Upmanis

Kārlis Kazāks

Kārlis Lācis

Valdis Muktupāvels

Arvīds Mūrnieks

Valdis Rūmnieks

Ingus Ulmanis

 

Ikdienā organizācijas darbu pārvalda Padomes ievēlēts izpilddirektors. Patlaban AKKA/LAA izpilddirektore ir Inese Paklone.

 

Izpilddirektors vada un pārzina biedrības lietas, nodrošina kopsapulču un padomes lēmumu izpildi, pārstāv biedrības intereses valsts, pašvaldību, sabiedriskās un komerciālās iestādēs un tiesās. Izpilddirektors pārvalda organizācijas mantu, slēdz darījumus un veic citus pienākumus, kas nepieciešami veiksmīgai biedrības darbības nodrošināšanai.