Par Kultūras un izglītības fondu

Kultūras un izglītības fonds ir finanšu līdzekļu fonds, no kura tiek apmaksāta liela daļa no AKKA/LAA komunikācijas aktivitātēm. Fonda līdzekļu izlietojumu uzrauga AKKA/LAA padome.

 

Fonda līdzekļus veido atskaitījumi no ārvalstu autoriem savāktās atlīdzības saskaņā ar līgumiem, ko AKKA/LAA noslēgusi ar ārvalstu autortiesību organizācijām, fizisko un juridisko personu dāvinājumi, ziedojumi un citi likumos atļautie ieņēmumi.